slaveny.com / slova /
knihy v latinke | книги на кириллице
Arnoldi Chronica Slavorum. 1868.pdf
Bosna_a_Hercegovina_za_okupace.pdf
Bájeslovný Kalendář Slovanský čili Pozůstatky Pohansko-Svátečných Obřadův Slovanských. Uspořádal J. J. Hanuš. V Praze 1860.pdf
Básně P.J. Šafaříka a F. Palackého: s úvodem o básnické činnosti jejich. Bačkovský. V Praze. 1889.pdf
Chronica Slavorum. Helmoldus (Bosoviensis), Sigismund Schorckel. 1556.pdf
Cześć Bławochwalcza Sławian i Polski. Lelewel. Poznań. 1857.pdf
Die slawisch-orientalische Frage: eine historische Studie. Von Dr. Josef Perwolf. Prag. 1878.pdf
Dějiny Národů Slovanských v Přehledu Synchronistickžém. Václav Křižek. Táboř. 1871.pdf
Dějiny národů slovanských v přehledu synchronistickém. Sestavil Váckav Křížek. 1871.pdf
Elementa universalis linguae Slavicae. Joanne Herkel. Budae. 1826.pdf
Fialky: básné od Ant. Jaroslawa Puchmagera. W Praze 1833.pdf
Glagolitische Fragmente. Höfler. Šafařík. Prag. 1857.pdf
Gmenoslow čili Slownjk Osobných Gmen Rozličných Kmenǔ a Nářečj Národu Slawenského. Pačič. Kollár. Budjn. 1828.pdf
Grammatik der Neuslavischen Sprache. Ignác Hošek. Kremsier. 1907.pdf
Hlas Ročník IV. V Uh. Sklaici. 1902.pdf
Jaroslava Puchmíra Pravopis rusko-český. Русско-Чешское Правописаніе. V Praze. 1851.pdf
Jazyk slovanský: čili Myšlénky o vše-slovanském pisemním jazyce. Šumavský. V Praze. 1851.pdf
Junácké kresby černohorské. Josef Holeček. 1884.pdf
Kollárova idea slovanská a náš program: studii kulturné-politickou. Volomouci. Richter 1902.pdf
Kolo. Članci za literaturu, umětnost i narodni život. Mirko Bogović. U Zagrebu. 1853.pdf
Краткій Очерк Дѣятельности Санкт-Петербургскаго Славянскаго Благотварительнаго Общества за 26 лѣтъ его существованія. 1868-1893 гг. Составил по порученію Совѣта дѣйствительный членъ Общества. Ө. М. Истоминъ. С.-Петербругъ. 1893.pdf
Lehrgebäude_der_rußischen_Sprache.pdf
Lipa: národní zábavník. Ročník druhý. Pešť. 1862.pdf
Nas̆e doba: revue pro vĕdu, umĕní a z̆ivot sociálni. Ročník 1. Praha. 1894.pdf
Nábožnosť a národnosť jako sestry. Kollar. Budim. 1892.pdf
Noviny_Lipy_slovanske_Zeitung_der_slavis.pdf
Nářeči českomoravské. Díl Prvý - Podřečí Polenské. Ignác Hošek. Praha. 1900.pdf
O literní vzájemnosti mezi rozličnými kmeny a nářečími slovanského národu. Kollar. Praha. 1853.pdf
O původu slovanů: studie k slovanským starožitnostem. Niederle. V Praze. 1896.pdf
Okázky občanského písmenictví. Druhý Otisk. Šafařík. 1870.pdf
Pasmina Slavoserbska po Hervatskoj od A. Stračevića. Zagreb 1876.pdf
Pogled u Bosnu ili kratak put u onu krajinu, po Jednom Domorodcu. U Zagrebu 1842.pdf
Poslední Božiště Černoboha s runami na Skalsku v kraji Boleslavském v Čechách na své archæologické cestě vypátral. Váceslav Krolmus. V Praze. 1857.pdf
Příspěvky k antropologii zenní českých. Hroby s kostrami z konce doby praehistorické v Čechách. 1. V Praze. Niederle. 1891.pdf
Příspěvky k antropologii zenní českých. O Mladší době kamenné v Čechách. 2. V Praze. Niederle. 1894.pdf
Прикарпатская Русь под владѣниемъ Австріи. Ф.И.С. Часть вторая. (1850-1895) Львовъ. 1896.pdf
Rozprawy o gmenách, počátkách i starožitnostech národu slawského a geho kmenů. W Budjně. Kollár 1830.pdf
Ruskočeské Kapitoly. Napsal Josef Holeček. V Praze, 1891.pdf
Russian-American Register 1920.pdf
Sborník slovanský stati z oboru národopisu, kulturní historie a dějin literarního i společenského života. R. 1. Red. Jelínek. 1881.pdf
Sborník slovanský stati z oboru národopisu, kulturní historie a dějin literarního i společenského života. R. 2. Red. Jelínek. 1883.pdf
Sborník slovanský-Slovanský Sborník.pdf
Serbische lesekörner, oder Historisch-kritische beleuchtung der serbischen mundart. Schaffarik. Pesth. 1833.pdf
Sjezd slovanských novinářův v Praze. 1899.pdf
Славянскій Ежегодникъ. 1876.pdf
Slavjan. Časnik slovstven i uzajemen za Slavjane književne i prosvětljene. 1-3. Matija Majar. V Celovcě. 1873.pdf
Slovan. Časopis věnovaný politickým a vůbec veřejným záležitostem slovanským, zvláště českým. Havlíček. 1850.pdf
Slovanské starožitnosti. Díl 1. Svazek 1. Niederle. 1902.pdf
Slovanský Přehled sborník statí, dopisův a zpráv ze života slovanského. R. 1. Red. Černý. 1899.pdf
Slovanský Přehled sborník statí, dopisův a zpráv ze života slovanského. R. 5. Red. Černý. 1905.pdf
Slovanský Sborník stati z oboru národopisu, kulturní historie a dějin literarního i společenského života. R. 4. Red. Jelínek. 1885.pdf
Slovanský Sjezd v Praze Roku 1848. Černý. 1888.pdf
Slovanský sjezd v Praze roku 1848. Napsal Dr. Zdeněk Václav Tobolka. V Praze. Tobolka. 1901.pdf
Slovenské bájeslovie. Pauliny-Toth. 1876.pdf
Slovenské pohľady: časopis pre literaturu a umenie. Ročnik II. 1882.pdf
Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnografiu. Ročník V. V Uh. Skalici. Sasinek. 1881.pdf
Slovinica ruska za Slovence. Matija Majar. Na Dunaju pri oo. Mehitaristih. 1867.pdf
Sláwa Bohyně a půwod gména Slawůw čili Slawjanůw. W listech k welectěnému přjteli Panu P. J. Šafařjkowi od Jana Kollára. W Pešti 1839.pdf
Sokol. Obrázkový Časopis pre zábavu a poučenie. I. 1862. Zodpovědný red. a vyd.: V. Paulíny-Tóth. Roč. 1. V Budíne, 1862.pdf
Sokołstwo a Słowjanstvo. Dr. Jósef Páta. W Budyšinje. 1924.pdf
Tvarosklad Jazyka Slovanského to jest systematický vývin grammatichkých i lexikálních tvarův všech nářeči slovanských. Bambas. Praha. 1861.pdf
Vývin idey vzájemnosti u národův slovanských. Perwolf. Praha. 1867.pdf
Výklad čili přímětky a vysvětlívky ku Slávy dceře. Spisy Jana Kollára. Díl druhý. Kollár 1862.pdf
Vývin idey vzájemnosti u národův slovanských. V Praze. Perwolf. 1867.pdf
Wácl. Wladiw. Tomka krátký wšeobecný dějepis. Šafařík. 1842.pdf
Z Dějin Starých Slovanů. Křížik. Slavík. Tábor. 1883.pdf
Za sobodu. Kresbyu z bojů černohorských a hrecegovských proti turkům. Spesal Josef Holeček. I. V Praze. 1879.pdf
Zašto Slaveni Poštuju Lipu. Bogoslav Šulek. Zagreb. 1878.pdf
Základowé maudrosti a opatrnosti, Čili, Prawidlo wezdejšího žiwota. Besdéky. Šafařík. 1844.pdf
Über die Abkunft der Slawen. Surowiecki. Schaffarik. Ofen. 1828.pdf
Černá_Hora_v_míru.pdf
Černá_hora.pdf
Český lid sborník věnovaný studiu lidu Českého v Čechách, na Moravě, Ve Slezsku a na Slovensku. Niederle. Zíbrt. I. V Praze. 1892.pdf
Świat Słowiański. Rocznik IV. Tom 1. Kraków. 1908.pdf
Świat Słowiański. Rocznik IV. Tom 2. Kraków. 1908.pdf
А. С. Пушкинъ въ Чешской Литературѣ. Францевъ.pdf
Безбожник у станка. N4. Крещение Руси. Москва. 1924.pdf
Библиотека на Славянска беседа. Година 1. София 1906.pdf
Божества Древнихъ Славянъ. Фамильцынъ. 1884.pdf
Борьба христіанства съ остатками язычества въ древней Руси. т.2. Н. Гальковскій. Москва. 1913.pdf
Братская Помочь пострадавшимъ семействамъ Босніи и Герцеговины. 1876.pdf
Былое. Журналъ посвященный исторіи освободительнаго движенія. №2. 1906.pdf
Быть Русскаго народа часть III. А.Терещинки. 1848.pdf
Бѣлорусскія пѣсни: с подробными объясненіями их творчества и языка. Безсоновъ. Москва. 1871.pdf
Всероссійская этнографическая выставка и Славянскій Съѣзд в маѣ 1867 года. 1867.pdf
Всеславянскіе съезды: Прага 1908, Софія 1910.pdf
Всеславянство. Аксаковъ. 1910 .pdf
Въ Память Юрія Федоровича Самарина: рѣчи, произнесенныя въ Петербургѣ и въ Москвѣ по поводу его кончины. 1876.pdf
Германизація Балтійскихъ Славянъ. Славянскій Комитетъ. Первольфъ. СПб. 1876.pdf
Грамати́чно Иска̂занје об Ру́ском Јези́ку. Крижа́нич. 1666 г. изд. 1859.pdf
Грамматика славянская. Пенинскій. СПб. 1827.pdf
Древности юридическаго быта Балтійскихъ Славянъ. Прага. Котляревский. 1874.pdf
Задунайскіе и Адріатическіе Славяне. Макушевъ. 1867.pdf
Записка Юрія Крижанича о Миссіи въ Москву. Крижаничъ. Москва. 1901.pdf
Зарубежная Русь. Очерк профессора Харьковского Университета А.Л. Погодина. Погодин А. Л.. Петроград. 1915 .pdf
Заря. Русско-Славянскій Зборникъ. Выпускъ 1. Изд. «Русско-Славянское Дѣло» 1902.pdf
Земледельческий обряд закликание весны в Калужском крае. М.Е. Шереметева. Калуга. 1930.pdf
Земские Соборы въ Старину. Клочковъ. СПб. 1905.pdf
Из_эпохи_освободитель.pdf
Извѣстия ал-Бекри и других авторов о Руси и Славянах. Часть 2. (Разысканія А. Куника.) 1903.pdf
Извѣстія С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества. т. 1-3. 1883-1884.pdf
Извѣстія С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества. №1 Январь. 1884.pdf
Изслѣдованіе начала Народовъ Славянскихъ. Сурвецкий. Москва. 1846.pdf
Изъ Исторіи Славянскихъ Передвиженій. Погодинъ. 1901.pdf
Имесловъ или Рѣчник Личны Имена Разны Народа Славенски. Пачичъ. Колларъ. Будимъ. 1828.pdf
Иcторическій очеркъ Славянства. Б. И. Пичета. II. Составъ современнаго Славянства. Ч.М. Іоксимовича. Москва. 1914.pdf
Историческая Христоматія церковно-славянскаго и древне-русскаго языковъ. Буслаевъ. 1861.pdf
Исторія Балтійских Славянъ. т. 1. Москва. Гильфердингъ. 1855.pdf
Исторія Западныхъ Славянъ.djvu
Исторія Малой Россіи отъ водворенія Славянъ въ сей странѣ до уничтоженія Гетманства. Бантышъ-Каменскій. 1903.pdf
Исторія Русской Этнографіи т. 1: Общій обзоръ изученій народности и этнографія Великорусская. Пыпинъ. 1890.pdf
Исторія Русской Этнографіи т. 4: Бѣлоруссія и Сибирь. Пыпинъ. 1892.pdf
Исторія Славянскихъ Литературъ т.1 Пыпинъ. Спасовичъ.pdf
Исторія разныхъ Славянскихъ народовъ иапаче Болгаръ, Хорватовъ, и Сербовъ изъ тмы забвения изятая. Раичъ. Віенна. 1794.pdf
Исторія русовъ или Малой Россіи. Конинскій. Москва. 1846.pdf
Книга о древностяхъ и исторіи поморскихъ славянъ въ XII вѣкѣ. Котляревскій. Прага. 1874.pdf
Кніга Историограѳія Початія Имене, Cлавы, и Разшіренія Народа Cлавянского. СПб. 1722.pdf
Краткая Сравнительная Грамматика Славянскихъ Языковъ. (Фонетика и морфологія.) Брандтъ. 1915.pdf
Краткое изложеніе Славянофильскаго ученія. Кирѣевъ. CПб. 1896.pdf
Краткій Словарь Шести Славянскихъ Языковъ а также францзускій и нѣмецкій. Миклошичъ. 1885.pdf
Крижаничъ и его философія націонализма. Рогановичъ. 1899.pdf
Круговая порука у Славянъ по древнимъ памятникамъ их законодательства. Собѣстіанскій. 1888.pdf
Къ вопросу о Взаимныхъ отношеніяхъ Славянсикх нарѣчій. Основная Вокализация. Кочубинскій. Одесса. 1877.pdf
Лекціи по Славянскому Языкознанию. часть 1. Флоринскій. 1895.pdf
Лекціи по Славянскому Языкознанію. часть вторая. Флоринскій. 1897.pdf
Лекціи по Славянскому языкознанію. т. 1. Кіевъ. Флоринскій. 1895.pdf
Македонскіе Славяне: Этнографическія Изслѣдованія. Цвиичъ. 1906.pdf
Меѳодіевскій Юбилейный Сборникъ изданный Императорскимъ Варшавскимъ Университетомъ. ред. проф. А. Будиовичъ. Варшава. 1885.pdf
Миөы Славянскаго Язычества. Шеппинг. Москва. 1849.pdf
Мы и Они 1711-1878 Очерки истории и политики Славян. А. Кочубинский. О. 1878.pdf
Мысли объ Исторіи Русскаго Языка и других Славянскихъ нарѣчій. Cерезневскій. 1887.pdf
Н. В. Гоголь въ Чешской Литературѣ. (Къ исторіи славянскаго литературнаго общенія въ XIX ст.) Францевъ.pdf
Народная_сельскохозяйственная_мудрость_А_С_Ермолов.pdf
Начальные годы Русскаго Славяновѣдѣнія. Кочубинский. Одесса. 1887-1888.pdf
Начертаніе Словянской Миѳологіи. Касторскіи.pdf
Новые Матеріалы Для Древнѣшей Исторіи Славян Вообще и Славяно-Руссовъ до Рюриковскаго Времени въ Особенности. Классенъ. 1854.pdf
Новый трудъ по старой славянской библіографіи. Яцимирскій. 1900.pdf
О Всеславянскомъ Съѣздѣ. Москва. 1908.pdf
О Первобытное Россіи и ея жителяхъ. Арцыбышевъ. СПб. 1809.pdf
О вліяніи христіанства на славянскій язык. Буслаевъ. 1848.pdf
О времени происхожденія Славянскихъ Письменъ. Бодянскій. Москва. 1855.pdf
О промыслѣ. Крижаничъ. 1860.pdf
О состояніи женщинъ въ Россіи до Петра Великаго. Выпускъ 1. В. Щульгина. Кіевъ. 1850.pdf
Обjясньенjе виводно о письмѣ Словѣнскомъ. Крижаничъ. 1659.pdf
Обзоръ исторіи славянскихъ литературъ. Пыпинъ. Спасовичъ 1865.pdf
Обзоръ сношеній Карпатской Руси съ Росссіей въ 1-ую пол. XIX в. Иларіонъ Свѣнцицькый .pdf
Общеславянская Азбука съ Приложеніем Образцовъ Славянскихъ Нарѣчій. Гильфердингъ. 1871.pdf
Общеславянскій Языкъ т. 1. Будиловичъ. 1892.pdf
Общеславянскій Языкъ т. 2. Будиловичъ. 1892.pdf
Объ изученіи Славянства. Судьба Славяновѣдѣнія и желательная постановка его преподаванія. К.Я.Гротъ. СПб. 1901.pdf
Окружные жители Балтійскаго моря, то есть, Леты и Славяне. Венелинъ. 1846.pdf
Остатки Языка Полабских Славян. Варшава. Микуцуій 1873.pdf
Очерк культурной исторіи южних славян т. 1. Смирновъ.pdf
Очеркъ Исторіи Попытокъ Рѣшенія Ворса объ Единомъ Литературномъ Языкѣ у Славян. Варшава. 1885. Кулаковскій.pdf
Первобытные Славяне въ ихъ языкѣ, бытѣ и понятіяхъ по даннымъ лексикальнымъ. ч.1. Будиловичъ. 1878.pdf
Первобытные Славяне по Памятникамъ их Доисторической Жизни. Флоринскій. 1894.pdf
Первыя Славянскія Монархіи на Сѣверозападѣ. Успенскій. 1872.pdf
Письма П.І. Шафарика к О.М. Бодянскому (1838-1857) 1895.pdf
Письма къ М. П. Погодину из Славянскихъ земель (1835-1861) Вып. 1. Осипъ Бодянский, Павелъ Йозефъ Шафарикъ. 1879.pdf
Полабскіе Славяне: историческое изслѣдованіе А. Павинскаго. Изданіе Д. Е. Кожанчикова. Павинский.1871.pdf
Полное_собраніе_сочин.pdf
Польское Славяновѣдѣніе конца XVIII и первой четверти XIX ст. Прага. Францев. 1906.pdf
Поэзія Славянъ сборникъ лучшихъ поэтических произведеній Славянскиъ народовъ въ переводахъ русскихъ писателей. 1871.pdf
Поэтическій Воззренія Славянъ на Природу. Афанасьев. 1865.pdf
Празднованіе тысячелѣтней памяти п. С. Св. Кирилла, Oslavení tisícileté památky p. S. Sv. Cyrilla v Petrohradě a v Moskvě. V Praze. 1869.pdf
Пѣсни_Народныя_былины.pdf
РАЗГОВОРЫ О ВЛАДЕТЕЛЬСТВУ - 1663 APRILIS 15. (Русское Государство въ половинѣ XVII вѣка). Крижаничъ. 1663 г. изд. 1859.pdf
Ростиславъ Михайловичь. Русскиій удѣльный князь на Дунаѣ в XII вѣкѣ С.Н. Плаузов. СПб. 1851.pdf
Русская женщина въ до-монгольскій періодъ. Добряковъ. СПб. 1864.pdf
Русское_богатство.pdf
Русскій народъ, его обычаи, обряды, преданія, суевѣрія и поэзія. Забылинъ. Москва. 1880.pdf
Русскія Посольства въ Чехіи въ XVI Вѣкѣ. Францевъ.pdf
Рѣчь о славянских первоучителяхъ Кириллѣ и Меѳодіѣ произнесенная на юбилейномъ актѣ Имп. Варшавскаго Университета. 1885. Будилович. 1885.pdf
Сборникъ статей посвященныхъ почитателями академику и заслуженному профессору В. И. Ламанскому 1907.pdf
Сербскій Лѣтописъ. Година Х. частица 36. Будимъ. 1834.pdf
Сказаніе Черноризца Храбра о Письменъ Славянскихъ. Вилинскій. Одесса. 1901.pdf
Сказанія Русскаго народа. И.П.Сахаровъ. СПб. 1885.pdf
Сказанія мусульманскихъ писателей о Славянах и Русскихъ. Съ половины VII вѣка до конца X вѣка. Гаркавинъ. 1870.pdf
Славено-Сербскій Магазинъ. Венеція. 1768.pdf
Славяне ихъ Взаимныя Отношенія и Связи т. 1. Варшава. Первольфъ. 1893.pdf
Славяне ихъ Взаимныя Отношенія и Связи т. 2: Славянская идея въ литературѣ до XVIII вѣка. Варшава. Первольфъ. 1893.pdf
Славяне ихъ Взаимныя Отношенія и Связи т. 3 ч. 2. Варшава. Первольфъ. 1893.pdf
Славяновѣдѣніе въ повременныхъ изданіяхъ. за 1900 годъ. 1900. 1901. СПб. 1901.pdf
Славянофилы_и_народно.pdf
Славянскìй_вопрос_1860.pdf
Славянская Взаимность съ Древнѣйших Времен до XVIII вѣка. Первольф. 1874.pdf
Славянская Взаимность съ Древнѣйшихъ Временъ до XVIII вѣка. Первольф 1874.pdf
Славянски Гласъ органъ на Славянското Благотворително Дружество въ София. г. 1 кн. 1. 1902.pdf
Славянское Обозрѣніе. т. 1. №4-9. СПб. 1892.pdf
Славянское Обозрѣніе. т. 2. №7-12. СПб. 1892.pdf
Славянское Племя. Флоринскій. 1907.pdf
Славянскіе поэты. Штейн. 1908.pdf
Славянскій Ежегодникъ. Кіевское Славянское Общество. Кіевъ. 03 1878.pdf
Славянскій Ежегодникъ. Кіевское Славянское Общество. Кіевъ. 04 1880.pdf
Славянскій Ежегодникъ. Кіевское Славянское Общество. Кіевъ. 05 1882.pdf
Славянскій Ежегодникъ. Кіевское Славянское Общество. Кіевъ. 06 1884.pdf
Славянскій Ежегодникъ. Кіевское Славянское Общество. Кіевъ. 1882.pdf
Славянскій Сборникъ Т.2. Славянскій благотворительный комитет. СПб. 1877.pdf
Славянскій Сборникъ Т.1. Славянскій благотворительный комитетъ. СПб. 1877.pdf
Славянскій Сборникъ Т.2. Славянскій благотворительный комитетъ. СПб. 1877.pdf
Славянскій Світ в його минулому й сучасному. Т.1. Дорошенко. 1922.pdf
Славянскій Вопросъ. Сочиненія И. С. Аксакова. 1860-1886. Статья изъ «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси». Рѣчи въ Славянскомъ Комитетѣ въ 1876, 1877, 1878. Москва. 1886.pdf
Славянскія Древности. Томъ 1-й Книга 1-я. Переводъ съ Чешскаго І. Бодянскаго. Шафарикъ. 1837.pdf
Славянство и Мір Будущаго. Посланіе Славянамъ съ береговъ Дуная. Штуръ. перевод Ламанскаго. 1867.pdf
Собраніе сочиненій Юрія Крижанича. Выпуск второй. Крижаничъ. 1891.pdf
Собраніе сочиненій Юрія Крижанича. Выпуск первый. Крижаничъ. 1891.pdf
Собраніе сочиненій Юрія Крижанича. Выпуск третій. Крижаничъ. 1892.pdf
Сравнительная Морфологія Славянскихъ Языковъ. Выпускъ 1. Миклошичъ. Москва. 1889.pdf
Сравнительныя этимологическія таблицы славянскихъ языковъ. Рыжига. 1878.pdf
Судъ и наказанія за преступленія противъ вѣры и нравственности по русскому праву. Поповъ. Казань. 1904.pdf
Сѣверная земля и Сѣверяне по городищамъ и могиламъ. Самоквасовъ. Москва. 1908.pdf
Узајемні правопис славјанскі. Uzajemna Slovnica ali Mluvnica Slavjanska. Matija Majar Zilski. V Zlatnom Pragu. 1865.pdf
Ученіѣ о національных особенностях характера и юридическаго быта древних Славянъ. Собѣстіанскій. 1892.pdf
Филологическія записки. Изд. А. Хованскимъ. Вып. 1. Воронежъ 1876.pdf
Фріульскіе Славяне. Серезневскій. 1881.pdf
Холмская Русь. Историческія судьбы Русскаго Забужья. 1887.pdf
11 МАЯ 1893 Г. Чествованиіе 25-лѣтія существованія С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СЛАВЯНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА. С.-Петербургъ. 1893.pdf
Чехія и Моравія. Будиловичъ. Нарановичъ. 1871.pdf
Южные Славяне и Византія во второй четверти XIV вѣка. Флоринскій. 1882.pdf
Юрій Крижаничъ в Россіи (по новымъ документамъ) выпуск 2. Бѣлокуровъ. 1907.pdf
Юрій Крижаничъ и его литературная дѣятельность. Маркевичъ. Варшава. 1867.pdf
Анализъ составныхъ частей Славянскаго Слова съ морфологический точки зрѣнія. А. Будилович. Кіевъ. 1877.pdf
Значеніе Македоніи въ судьбахъ Греко-Славянскаго Міра. А. Будиловичъ. СПб. 1903.pdf
К вопросу о Запискѣ 342 уеныхъ. А. Будиловичъ. СПб. 1905.pdf
Ломоносовъ какъ натуралистъ и филологъ. А. Будиловичъ. СПб. 1869.pdf
Ломоносовъ какъ писатель. А. Будиловичъ. СПб. 1871.pdf
Наука и политика. Три стати по слободневнымъ вопросамъ. А. Будиловичъ. СПб. 1905.pdf
Нѣсколько_данных_и_соображеніи объ успѣхахъ русскаго языка въ Юрьевскомъ (б. Дерптскомъ) универститетѣ въ истекающемъ столѣтіи. А. Будилович. Юрьевъ. СПб. 1899.pdf
Обзор областей западнаго и южнаго Славянства со включеніем Червонорусскихъ. А. Будилович. СПб. 1886.pdf
Объ основыхъ воззрѣніяхъ А. И. Добрянскаго. А. Будиловичъ. СПб. 1901.pdf
Статистическія таблицы распредѣленія Славянъ. А. С. Будиловичъ. СПб. 1876.pdf
Чехія и Моравія. Изд. Славянскаго Благотворительнаго Комитета. А. Будиловичъ. СПб. 1871.pdf
Начертаніе церковнославянской грамматики. А. Будиловичъ. Варшава. 1833.pdf
Славянское Народописаніе, составленное П. І. Шафарикомъ. Перевод с Чешскаго. І. Бодянскаго. (Съ кратою.) Москва. 1843.pdf
Исторія Малой Россіи. Часть первая. Отъ водворенія Славянъ въ сей странѣ до присоединенія оной, в 1654 году, къ Россійскому Государству Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ. Москва. 1830.pdf
Славянство и Мір Будущаго. Посланіе Славянамъ съ береговъ Дуная Людевита Штура. Перевод Ламанскаго. 1909.pdf
Сравнительная грамматика Славянских и других родственныхъ языковъ. Часть I. Шерцилъ. Харьковъ. 1871.pdf
Сравнительная грамматика Славянских и других родственныхъ языковъ. Часть II. Шерцилъ. Харьковъ. 1873.pdf
О Сродствѣ Языка Славянскаго съ Санскритскимъ. А. Гильфердингъ. СПб. 1853.pdf
Об Отношении Языка Славянскаго къ Языкамъ Родственнымъ. Изслѣдованіе А. Гильфердинга. А. Гильфердингъ. Москва. 1853.pdf
Собраніе Сочиненій А. Гильфердинга. Томъ Первый. I. Исторія Сербовъ и Болгаръ. II. Кириллъ и Меѳодій. III. Обзоръ Чешской Исторіи. А. Гильфердингъ. СПб. 1868.pdf
Собраніе Сочиненій А. Гильфердинга. Томъ Второй. Статьи по Современнымъ Вопросамъ Славянскимъ. А. Гильфердингъ. СПб. 1868.pdf
Наши Родичи. (Из воспоминаній о славянскихъ земляхъ. Очерки и рассказы В. П. Желиховской. Ежемесѣчное приложеніе къ журналу «Природа и Люди». Книга 5-я, за Мартъ 1897 г. В. П. Желиховская. СПб. 1897.pdf
Борьба христіанства съ остатками язычества въ древней Руси. т.1. Н. Гальковскій. Харьковъ. 1916.pdf
О Погребальныхъ Обычаяхъ языческихъ Славянъ. Изслѣдованіе А. Котляревскаго. Котляревскій. Москва. 1868.pdf
Весенняя Обрядовая Пѣсня на Западѣ и у Славянъ. Часть 2. От Пѣсни къ поэзіи. Е. В. Аничковъ. Санктпетербургъ. 1905.pdf
Язычество и Древняя Русь. Е. В. Аничковъ. С.-Петербургъ. 1914.pdf